رهبری خدمتگزار

تعریف مفهومی: رهبري خدمتگزار عبارت است از درك و عمل رهبر به گونهاي كه منافع ديگران را بر تمایل و علاقه شخصی خویش ارجع می داند.رهبران خدمتگزار الگویی برای پیروان خود و دیگر  افراد هستند .آنان روابط بسیار عمیق و محکمی با کارکنان دارند و به خوبی آن ها را یاری می رسانند تا استعدادهای بالقوه خود را کشف کنند(قلی پور و حضرتی،۱۳۸۸).

منبع : قلي پور، آرین و حضرتی، محمود (۱۳۸۸). تبيين ابزار سنجش رهبري خدمتگزار در سازمانهاي دولتي ايران، پژوهشهاي مديريت، ۲(۳) : ۵-۲۷٫