سبک رهبری لیکرت

تعریف مفهومی: سبك رهبري عبارتست از الگوهای رفتاری که رهبر به هنگام هدایت کردن فعالیت های دیگران از خود نشان می دهد.(هرسی و بلانچارد، ۱۳۸۵، ص ۳۴).

منبع:هرسی، پال و بلانچارد، کنث(۱۳۸۵).مدیریت رفتار سازمانی.ترجمه ی علی علاقه بند، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر.