کارآفرینی سازمانی

تعریف مفهومی: سلینگ(۲۰۰۳) کارآفرینی را هر نوع کشش در ایجاد کسب و کار جدید یا  فعالیت هاي جدید مخاطره آمیز، هم چون خوداشتغالی، ایجاد یک سازمان جدید و یا توسعه سازمانی، از طریق یک فرد، یک تیم و یا سازمانی که قبلاً تأسیس شده است، تعریف می کند.

منبع: Seeling, T. (2003). High Technology Entrepreneurship Education. STVP and REE, Sao .Paulo: Stan fird Technology Ventures program