پرسشنامه عملکرد سازمانی کارابوت(۲۰۱۵)

  برای سنجش عملکرد سازمانی از پرسشنامه کارابولوت(۲۰۱۵) استفاده می شود. این پرسشنامه چهار بعد عملکرد مالی، عملکرد مشتری، عملکرد تجارت داخلی، عملکرد رشد و یادگیری را مورد بررسی قرار  می دهد. این پرسشنامه در ۲۶ گویه تنظیم شده و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = ۵، موافقم= ۴، تا حدي = ۳، مخالفم= ۲ و خیلی مخالفم= ۱)  ساخته شده است

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های عملکرد سازمانی
تعداد گویه ها ۲۶
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

۴مولفه ( ابعاد عملکرد مالی، عملکرد مشتری، عملکرد تجارت داخلی، عملکرد رشد و یادگیری)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید