پرسشنامه تعهد رفتاری و ارتباطات

پرسشنامه ارتباطات و تعهد رفتاری توسط التیرن و تودوران (۲۰۱۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل دو متغیر (ارتباطات و تعهد رفتاری) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری تعهد رفتاری و ارتباطات
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

۲ متغیر ( ارتباطات و تعهد رفتاری )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید