پرسشنامه مشتری مداری

پرسشنامه مشتری مداری توسط التیرن و تودوران (۲۰۱۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی است. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مشتری مداری
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

فاقد مؤلفه مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه ندارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید