پرسشنامه انحراف سازمانی

پرسشنامه انحراف سازمانی در سال ۱۳۸۸ ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی است. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان انحرفات سازمانی
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۱۳۸۸
مؤلفه ها

فاقد مؤلفه مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه ندارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید