پرسشنامه عوامل مؤثر بر مدیریت دانش

پرسشنامه عوامل مؤثر بر مدیریت دانش بر مبنای مدل وانگ و اسپینوال(۲۰۰۵)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۴۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل شش متغیر (مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، فرایندها) می باشد. پرسشنامه بر مبنایی طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری عوامل مؤثر بر مدیریت دانش
تعداد گویه ها ۴۲
سال انتشار ۲۰۰۵
مؤلفه ها

۶ متغیر (مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، فرایندها)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید