پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا  (MSQ) اولین بار توسط برافیلد و روث در دانشگاه مینه سوتا و با ۱۰۰ سوال طراحی و ساخته شد. بعدها وایس، داویس و انگلند لافکویست در سال ۱۹۶۷ آن را بررسی و اصلاح نمودند و سوالات آن را به ۱۹ سوال کاهش دادند. این پرسشنامه دارای ۱۹ ماده است که در یک مقیاس ۵ درجه ای به صورت خیلی ناراضیم، ناراضیم، تاحدودی راضیم، راضیم و خیلی راضیم نمره گذاری می شود و کسب نمره بالاتر به معنی داشتن رضایت شغلی بیشتر است. بر طبق بسیاری از مطالعات دارای ۶  زیرمقیاس بوده که در  این پرسشنامه وجود دارد عبارتند از: نظام پرداخت ، نوع شغل ، فرصت های پیشرفت ، جو سازمانی ، سبک رهبری و شرایط فیزیکی می باشد

  هدف بررسی میزان رضایت شغلی در میان افراد
تعداد گویه ها ۱۹
سال انتشار ۱۹۶۷
مؤلفه ها

۶ مولفه (نظام پرداخت ، نوع شغل ، فرصت های پیشرفت ، جو سازمانی ، سبک رهبری و شرایط فیزیکی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
RIAL 30,000 – خرید