پرسشنامه شبکه های اجتماعی

این پرسشنامه بر اساس مدلی که در پژوهش مجردی و همکاران (۱۳۹۳) استفاده شده است، طراحی شده است. پرسشنامه شامل ۱۹ سوال است.. این پرسشنامه شامل سه بعد (میزان استفاده، نوع استفاده و میزان اعتماد به کاربران) می باشد.  این پرسشنامه بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان ابعادشبکه های اجتماعی در بین کاربران
تعداد گویه ها ۱۹
سال انتشار ۱۳۹۳
مؤلفه ها دارای سه بعد(میزان استفاده، نوع استفاده و میزان اعتماد به کاربران)
سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید