پرسشنامه موفقیت سازمانی

پرسشنامه موفقیت سازمانی بر مبنای مدل نکویی مقدم و همکاران (۱۳۹۱) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار متغیر (انسجام، سرعت پاسخگویی، انعطاف پذیری و نوآوری ) می باشد. پرسشنامه بر مبنایی طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های موفقیت سازمانی
تعداد گویه ها ۲۵
سال انتشار ۱۳۹۱
مؤلفه ها

۴متغیر (انسجام، سرعت پاسخگویی، انعطاف پذیری و نوآوری )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید