پرسشنامه بیگانگی از کار

پرسشنامه بیگانگی از کار توسط صداقتی فرد و همکاران (۱۳۸۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل پنج متغیر (بی قدرتی، بی معنایی، بی هنجاری، جدا افتادگی و خودبیزاری ) می باشد. پرسشنامه بر مبنایی طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری بیگانگی از کار
تعداد گویه ها ۲۲
سال انتشار ۱۳۸۸
مؤلفه ها

۵ متغیر (بی قدرتی، بی معنایی، بی هنجاری، جدا افتادگی و خودبیزاری )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید
1