پرسشنامه نوآوری سازمانی

پرسشنامه نوآوری سازمانی توسط موفابی و همکاران (۲۰۱۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۹سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (نوآوری ساختاری، نوآوری فرایندی و نوآوری رقابتی) می باشد. پرسشنامه بر مبنایی طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های نوآوری سازمانی
تعداد گویه ها ۱۹
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

۳ مؤلفه(نوآوری ساختاری، نوآوری فرایندی و نوآوری رقابتی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید