پرسشنامه کسب و کار الکترونیکی

پرسشنامه کسب و کار الکترونیکی توسط وو و همکاران (۲۰۱۱) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد (توسعه سیستم های کسب و کار الکترونیکی و استفاده از سیستم های کسب و کار الکترونیکی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های کسب و کار الکترونیکی
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۱
مؤلفه ها

دو  بعد (توسعه سیستم های کسب و کار الکترونیکی و استفاده از سیستم های کسب و کار الکترونیکی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید