پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی توسط  سانجیوکومار و وی (۲۰۱۲) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل پنج بعد (جبران خدمت، تعادل کار و زندگی، تعهد سازمانی، تعهد شغلی و حمایت سرپرستان ) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های اقدامات مدیریت منابع انسانی
تعداد گویه ها ۲۵
سال انتشار ۲۰۱۲
مؤلفه ها

پنج بعد (جبران خدمت، تعادل کار و زندگی، تعهد سازمانی، تعهد شغلی و حمایت سرپرستان )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید