پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات

پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات توسط زاین و همکاران (۲۰۰۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (سهولت استفاده، درک سودمندی، نگرش نسبت به استفاده و استفاده واقعی از سیستم ) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های پذیرش فناوری اطلاعات
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۰۵
مؤلفه ها

چهار بعد (سهولت استفاده، درک سودمندی، نگرش نسبت به استفاده و استفاده واقعی از سیستم )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 45,000 – خرید