پرسشنامه سرمایه اجتماعی لیو و لی(۲۰۱۵)

پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط  لیو و لی(۲۰۱۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۹ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای و سرمایه شناختی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه هایسرمایه اجتماعی
تعداد گویه ها ۹
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

سه بعد (سرمایه شناختی، سرمایه رابطه ای و سرمایه شناختی )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید