پرسشنامه عملکرد سازمانی زهیر و همکاران(۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد سازمانی   توسط زهیر و همکاران(۲۰۱۶) طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه است که در یک مقیاس ۵ درجه ای نمره گذاری می شود. این پرسشنامه دارای ۲ زیرمقیاس بوده که عبارتند از: عملکرد مالی و عملکرد کارکنان می باشد

  هدف بررسی میزان عملکرد سازمانی
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

۲ مولفه (عملکرد مالی و عملکرد کارکنان)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه کارآفرینی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی   توسط زهیر و همکاران(۲۰۱۶) طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۱۵گویه است که در یک مقیاس ۵ درجه ای نمره گذاری می شود. این پرسشنامه دارای ۴ زیرمقیاس بوده که عبارتند از: نوآوری، ریسک پذیری، رقابت تهاجمی و استقلال می باشد

  هدف بررسی میزانکارآفرینی سازمانی
تعداد گویه ها ۱۵
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

۴ مولفه (نوآوری، ریسک پذیری، رقابت تهاجمی و استقلال)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
RIAL 35,000 – خرید
1