پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط  دای و همکاران (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (سرمایه اجتماعی درونی و سرمایه اجتماعی بیرونی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های سرمایه اجتماعی
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

سه بعد (سرمایه اجتماعی درونی و سرمایه اجتماعی بیرونی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید