پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دای و همکاران(۲۰۱۶)

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی توسط  دای و همکاران (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (نوآوری در خدمات، سرمایه گذاری در شرکت ها و  تجدید ساختار استراتژیک) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های کارآفرینی سازمانی
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

سه بعد (نوآوری در خدمات، سرمایه گذاری در شرکت ها و تجدید ساختار استراتژیک )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید