پرسشنامه جو اخلاقی

 پرسشنامه جو اخلاقی توسط کو مون و همکاران (۲۰۱۴)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۶ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد مراقبت و توجه، قوانین و مقررات، ضوابط، ابزاری، کارایی مداری، مستقل می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های جو اخلاقی در سازمان
تعداد گویه ها ۲۶
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

۶ مولفه(مراقبت و توجه، قوانین و مقررات، ضوابط، ابزاری، کارایی مداری، مستقل

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه قابلیت بهبود فرایند

 پرسشنامه قابلیت بهبود فرایند توسط میراندا سیلوا  و همکاران (۲۰۱۴)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد کنترل فرایند آماری، معیار سنجی می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های قابلیت بهبود فرایند
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

۲ مولفه(کنترل فرایند آماری، معیار سنجی

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر توسط میراندا سیلوا  و همکاران (۲۰۱۴) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (تعهد مدیریت ارشد، تمرکز بر مشتری، مدیریت منابع انسانی کیفیت مدار) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

سه بعد (تعهد مدیریت ارشد، تمرکز بر مشتری، مدیریت منابع انسانی کیفیت مدار)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه عملکرد سازمانی مارتین و جولاگی (۲۰۱۶)

پرسشنامهعملکرد سازمانی توسط مارتین و جولاگی (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (کارایی، اثربخشی و سازگاری) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های عملکرد سازمانی
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

سه بعد (کارایی، اثربخشی و سازگاری)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید
1