پرسشنامه فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر توسط میراندا سیلوا  و همکاران (۲۰۱۴) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (تعهد مدیریت ارشد، تمرکز بر مشتری، مدیریت منابع انسانی کیفیت مدار) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

سه بعد (تعهد مدیریت ارشد، تمرکز بر مشتری، مدیریت منابع انسانی کیفیت مدار)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید
1