پرسشنامه جو اخلاقی

 پرسشنامه جو اخلاقی توسط کو مون و همکاران (۲۰۱۴)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۶ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد مراقبت و توجه، قوانین و مقررات، ضوابط، ابزاری، کارایی مداری، مستقل می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های جو اخلاقی در سازمان
تعداد گویه ها ۲۶
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

۶ مولفه(مراقبت و توجه، قوانین و مقررات، ضوابط، ابزاری، کارایی مداری، مستقل

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید