پرسشنامه رضایت از ارتباطات

پرسشنامه رضایت از ارتباطات توسط داوسون و هایزن (۱۹۷۷) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۳۵ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل هشت بعد (جو ارتباطي، ارتباط با سرپرستان، يكپارچگي سازماني، كيفيت رسانه، ارتباطات رسمي و افقي، چشم انداز سازماني، بازخورد كاركنان، ارتباط با زيردستان) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های رضایت از ارتباطات
تعداد گویه ها ۳۵
سال انتشار ۱۹۷۷
مؤلفه ها

هشت بعد (جو ارتباطي، ارتباط با سرپرستان، يكپارچگي سازماني، كيفيت رسانه، ارتباطات رسمي و افقي، چشم انداز سازماني، بازخورد كاركنان، ارتباط با زير دستان)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه ظرفیت جذب

 پرسشنامه ظرفیت جذب توسط نقشبندی و تابچه(۲۰۱۸)ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری ظرفیت جذب در سازمان
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۸
مؤلفه ها

فاقد ابعاد مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه ندارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید
1