پرسشنامه ظرفیت جذب

 پرسشنامه ظرفیت جذب توسط نقشبندی و تابچه(۲۰۱۸)ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری ظرفیت جذب در سازمان
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۸
مؤلفه ها

فاقد ابعاد مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه ندارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید