پرسشنامه منابع سازمانی بامل و بامل (۲۰۱۸)

 پرسشنامه منابع سازمانی توسط بامل و بامل (۲۰۱۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد منابع اجتماعی و منابع فناوری اطلاعات می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری منابع سازمانی
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۸
مؤلفه ها

دو بعد(منابع اجتماعی و منابع فناوری اطلاعات)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه فرسودگی شغلی کپنهاگ(۲۰۰۵)

پرسشنامه فرسودگی شغلی توسط کپنهاگ(۲۰۰۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۹ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (فرسودگی شخصی، فرسودگی مرتبط با کار و فرسودگی مرتبط با مشتریان) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های فرسودگی شغلی
تعداد گویه ها ۱۹
سال انتشار ۲۰۰۵
مؤلفه ها

سه بعد (فرسودگی شخصی، فرسودگی مرتبط با کار و فرسودگی مرتبط با مشتریان )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه استراتژی بازاریابی پاپاس(۲۰۱۶)

پرسشنامهاستراتژی بازاریابی توسط پاپاس (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد (استراتژی بازاریابی تولید و استراتژی بازاریابی وب محور) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های استراتژی بازاریابی
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

دو بعد (استراتژی بازاریابی تولید و استراتژی بازاریابی وب محور)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه یادگیری سازمانی سانتوس ویجاندی و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط سانتوس ویجاندی و همکاران (۲۰۱۲) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۳۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (کسب اطلاعات، انتشار دانش، به اشتراک گذاشتن عقیده، حافظه سازمانی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه هاییادگیری سازمانی
تعداد گویه ها ۳۲
سال انتشار ۲۰۱۲
مؤلفه ها

چهار بعد (کسب اطلاعات، انتشار دانش، به اشتراک گذاشتن عقیده، حافظه سازمانی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 45,000 – خرید

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی لی و همکاران(۲۰۱۳)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی توسط لی و همکاران(۲۰۱۳) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۶ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه و مسئولیت اقتصادی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های مسئولیت اجتماعی 
تعداد گویه ها ۱۶
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

چهار بعد (مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه و مسئولیت اقتصادی )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید
12