پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی توسط فرنام و دهواری (۲۰۱۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۴۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل شش بعد (افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین و فرهنگ کارآفرین) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های کارآفرینی سازمانی
تعداد گویه ها ۴۸
سال انتشار ۲۰۱۸
مؤلفه ها

شش بعد (افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین و فرهنگ کارآفرین )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید