پرسشنامه مسئولیت اجتماعی لی و همکاران(۲۰۱۳)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی توسط لی و همکاران(۲۰۱۳) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۶ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه و مسئولیت اقتصادی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های مسئولیت اجتماعی 
تعداد گویه ها ۱۶
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

چهار بعد (مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه و مسئولیت اقتصادی )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید
1