پرسشنامه یادگیری سازمانی سانتوس ویجاندی و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط سانتوس ویجاندی و همکاران (۲۰۱۲) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۳۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (کسب اطلاعات، انتشار دانش، به اشتراک گذاشتن عقیده، حافظه سازمانی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه هاییادگیری سازمانی
تعداد گویه ها ۳۲
سال انتشار ۲۰۱۲
مؤلفه ها

چهار بعد (کسب اطلاعات، انتشار دانش، به اشتراک گذاشتن عقیده، حافظه سازمانی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 45,000 – خرید