پرسشنامه استراتژی بازاریابی پاپاس(۲۰۱۶)

پرسشنامهاستراتژی بازاریابی توسط پاپاس (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد (استراتژی بازاریابی تولید و استراتژی بازاریابی وب محور) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های استراتژی بازاریابی
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

دو بعد (استراتژی بازاریابی تولید و استراتژی بازاریابی وب محور)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید