پرسشنامه نوآوری غیر تکنولوژی

 پرسشنامه نوآوری غیر تکنولوژی توسط پینو و همکاران (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد نوآوری سازمانی، نوآوری بازاریابی و عملکرد نوآوری می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیرینوآوری غیر تکنولوژی در شرکت ها
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

سه بعد(نوآوری سازمانی، نوآوری بازاریابی، عملکرد نوآوری)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید
1