پرسشنامه استراتژی کسب و کار

 پرسشنامه استراتژی کسب و کار توسط یو و همکاران (۲۰۱۳) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۷ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد استراتژی فناوری محور و استراتژی کارآفرینی محور می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری استراتژی کسب و کار در سازمان ها
تعداد گویه ها ۷
سال انتشار ۲۰۱۳
مؤلفه ها

دو بعد(استراتژی فناوری محور و استراتژی کارآفرینی محور)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید
1