پرسشنامه بلوغ سازمانی کوکه دیویس و فامپ(۲۰۰۴)

 پرسشنامه بلوغ سازمانی توسط کوکه دیویس و فامپ(۲۰۰۴) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۳ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی وضعیت بلوغ سازمانی
تعداد گویه ها ۱۳
سال انتشار ۲۰۰۴
مؤلفه ها

فاقد ابعاد مشخصی است.

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید
1