پرسشنامه عملکرد کسب و کار

پرسشنامه عملکرد کسب و کار توسط گرایسمان و همکاران (۲۰۱۳) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (عملکرد مالی، حفظ مشتریان و شهرت) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های عملکرد کسب و کار
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۳
مؤلفه ها

سه بعد (عملکرد مالی، حفظ مشتریان و شهرت)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید