پرسشنامه بالندگی سازمانی

 پرسشنامه بالندگی سازمانی توسط اسپایدز ( ۲۰۰۷) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۳۰ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل شش بعد باز بودن و شفافیت سازمان؛ اعتماد به همدیگر؛بازخورد درونی و بیرونی؛ درگیری با همدیگر؛ توانمند سازی؛ساختار سازمانی با لایه کم می باشد

هدف بررسی میزان بالندگی سازمان ها
تعداد گویه ها ۳۰
سال انتشار ۲۰۰۷
مؤلفه ها

شش بعد(باز بودن و شفافیت سازمان؛ اعتماد به همدیگر؛درگیری با همدیگر؛بازخورد درونی و بیرونی
توانمند سازی،ساختار سازمانی با لایه کم)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه رهبری توانمند

پرسشنامهرهبری توانمند توسط ژانگ و بارتول (۲۰۱۰) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی است. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی رهبری توانمند
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۰
مؤلفه ها

(فاقد ابعاد مشخصی است)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید
1