پرسشنامه دلبستگی شغلی

  پرسشنامه دلبتسگی شغلی توسط گرلیک و تونا (۲۰۱۹)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۸گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد دلبستگی عاطفی، دلبستگی شناختی و دلبستگی فیزیکی می باشد

هدف بررسی وضعیت دلبستگی شغلی کارکنان در سازمان ها
تعداد گویه ها ۱۸
سال انتشار ۲۰۱۹
مؤلفه ها

سه بعد (دلبستگی عاطفی، دلبستگی شناختی و دلبستگی فیزیکی) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید