پرسشنامه علاقه مندی مشتریان

 پرسشنامه علاقه مندی مشتریان توسط کاسالو و همکاران (۲۰۰۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد علاقه‌مندی نگرشی و علاقه­مندی رفتاری می باشد

هدف بررسی وضعیت علاقه مندی مشتریان در سازمان ها
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۰۸
مؤلفه ها

دو بعد (علاقه‌مندی نگرشی و علاقه مندی رفتاری ) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید