پرسشنامه نوآوری باز

پرسشنامه نوآوری باز توسط نقشبندی و تابچه(۲۰۱۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد (نوآوری باز درونی و نوآوری باز بیرونی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های نوآوری باز
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۸
مؤلفه ها

دو بعد (نوآوری باز درونی و نوآوری باز بیرونی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید