پرسشنامه عملکرد صادرات

 پرسشنامه عملکرد صادرات توسط التیرن و تودوران (۲۰۱۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۵ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی وضعیت عملکرد صادراتی شرکت ها
تعداد گویه ها ۵
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

بعد (فاقد ابعاد مشخصی است) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید