پرسشنامه عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی

 پرسشنامه عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی توسط فاراونی و همکاران (۲۰۱۹) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۶ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد عوامل امنیت، طراحی وب سایت، سرمایه گذاری در رابطه الکترونیکی، اعتماد الکترونیکی، رضایت الکترونیکی، تعهد عاطفی الکترونیکی  می باشد

هدف بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی
تعداد گویه ها ۲۶
سال انتشار ۲۰۱۹
مؤلفه ها

بعد (امنیت، طراحی وب سایت، سرمایه گذاری در رابطه الکترونیکی، اعتماد الکترونیکی، رضایت الکترونیکی، تعهد عاطفی الکترونیکی ) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 60,000 – خرید
1