پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا  (MSQ) اولین بار توسط برافیلد و روث در دانشگاه مینه سوتا و با ۱۰۰ سوال طراحی و ساخته شد. بعدها وایس، داویس و انگلند لافکویست در سال ۱۹۶۷ آن را بررسی و اصلاح نمودند و سوالات آن را به ۱۹ سوال کاهش دادند. این پرسشنامه دارای ۱۹ ماده است که در یک مقیاس ۵ درجه ای به صورت خیلی ناراضیم، ناراضیم، تاحدودی راضیم، راضیم و خیلی راضیم نمره گذاری می شود و کسب نمره بالاتر به معنی داشتن رضایت شغلی بیشتر است. بر طبق بسیاری از مطالعات دارای ۶  زیرمقیاس بوده که در  این پرسشنامه وجود دارد عبارتند از: نظام پرداخت ، نوع شغل ، فرصت های پیشرفت ، جو سازمانی ، سبک رهبری و شرایط فیزیکی می باشد

  هدف بررسی میزان رضایت شغلی در میان افراد
تعداد گویه ها ۱۹
سال انتشار ۱۹۶۷
مؤلفه ها

۶ مولفه (نظام پرداخت ، نوع شغل ، فرصت های پیشرفت ، جو سازمانی ، سبک رهبری و شرایط فیزیکی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مشتری مداری

پرسشنامه مشتری مداری توسط التیرن و تودوران (۲۰۱۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی است. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مشتری مداری
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

فاقد مؤلفه مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه ندارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو (۲۰۰۱)

 پرسشنامه هوش اجتماعی توسط ترومسو (۲۰۰۱) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۱ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های هوش اجتماعی در افراد
تعداد گویه ها ۲۱
سال انتشار ۲۰۰۱
مؤلفه ها

۳ مولفه(پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه بازاریابی اینترنتی

پرسشنامه بازاریابی اینترنتی بر مبنای مدل پژوهش سعیدی و همکارن (۱۳۹۰) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۱ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل پنج مؤلفه (ترفیع، تماس یکایک، انجام معامله، مبادله، تأمین سفارش) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های بازاریابی اینترنتی
تعداد گویه ها ۲۱
سال انتشار ۱۳۹۵
مؤلفه ها

۵ مؤلفه(ترفیع، تماس یکایک، انجام معامله، مبادله، تأمین سفارش)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون (۱۹۸۸)

 پرسشنامه حل مسئله توسط هپنر و پترسون (۱۹۸۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۳۵ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد اعتماد به نفس در حل مسأله، سبك اجتناب- اشتياق، و كنترل شخصي می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های حل مسئله توسط هپنر و پترسون در افراد
تعداد گویه ها ۳۵
سال انتشار ۱۹۸۸
مؤلفه ها

۳ مولفه(اعتماد به نفس در حل مسأله، سبك اجتناب- اشتياق، و كنترل شخصي

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید