پرسشنامه التزام کارکنان

 پرسشنامه التزام کارکنان توسط هانایشا (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی وضعیت التزام کارکنان در شرکتها
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

بعد (فاقد ابعاد مشخصی است) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه عملکرد زنجیره تأمین

 پرسشنامه عملکرد زنجیره تأمین توسط كوانفه و ترافدار (۲۰۱۴) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی وضعیت عملکرد زنجیره تأمین در شرکتها
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

بعد (فاقد ابعاد مشخصی است) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه علاقه مندی مشتریان

 پرسشنامه علاقه مندی مشتریان توسط کاسالو و همکاران (۲۰۰۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد علاقه‌مندی نگرشی و علاقه­مندی رفتاری می باشد

هدف بررسی وضعیت علاقه مندی مشتریان در سازمان ها
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۰۸
مؤلفه ها

دو بعد (علاقه‌مندی نگرشی و علاقه مندی رفتاری ) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه تعهد شغلی بلاو و همکاران (۲۰۰۹)

 پرسشنامه تعهد شغلی توسط بلاو و همکاران (۲۰۰۹) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۴۰ گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد وابستگي حرفه اي، وابستگي سازماني، پايبندي به ارزش هاي كار و مشاركت شغلي می باشد

هدف بررسی وضعیت تعهد شغلی در سازمان ها
تعداد گویه ها ۴۰
سال انتشار ۲۰۰۹
مؤلفه ها

چهار بعد (وابستگي حرفه اي، وابستگي سازماني، پايبندي به ارزش هاي كار و مشاركت شغلي) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه دلبستگی شغلی

  پرسشنامه دلبتسگی شغلی توسط گرلیک و تونا (۲۰۱۹)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۸گویه است و بر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد دلبستگی عاطفی، دلبستگی شناختی و دلبستگی فیزیکی می باشد

هدف بررسی وضعیت دلبستگی شغلی کارکنان در سازمان ها
تعداد گویه ها ۱۸
سال انتشار ۲۰۱۹
مؤلفه ها

سه بعد (دلبستگی عاطفی، دلبستگی شناختی و دلبستگی فیزیکی) 

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید