پرسشنامه هویت سازمانی

پرسشنامه هویت سازمانی توسط ماوریا و همکاران (۲۰۱۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (تصویر، رفتاری و ارتباطات) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های هویت سازمانی
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

سه بعد (تصویر، رفتاری و ارتباطات)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه ظرفیت جذب

 پرسشنامه ظرفیت جذب توسط نقشبندی و تابچه(۲۰۱۸)ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری ظرفیت جذب در سازمان
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۸
مؤلفه ها

فاقد ابعاد مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه ندارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه جو اخلاقی

 پرسشنامه جو اخلاقی توسط کو مون و همکاران (۲۰۱۴)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۶ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد مراقبت و توجه، قوانین و مقررات، ضوابط، ابزاری، کارایی مداری، مستقل می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های جو اخلاقی در سازمان
تعداد گویه ها ۲۶
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

۶ مولفه(مراقبت و توجه، قوانین و مقررات، ضوابط، ابزاری، کارایی مداری، مستقل

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه قابلیت بهبود فرایند

 پرسشنامه قابلیت بهبود فرایند توسط میراندا سیلوا  و همکاران (۲۰۱۴)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ گویه است و یر مبنای طیف ۵ تایی لیکرت طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ابعاد کنترل فرایند آماری، معیار سنجی می باشد

هدف بررسی میزان بکارگیری مولفه های قابلیت بهبود فرایند
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

۲ مولفه(کنترل فرایند آماری، معیار سنجی

سوالات مربوط به هر مؤلفه دارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه عملکرد سازمانی زهیر و همکاران(۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد سازمانی   توسط زهیر و همکاران(۲۰۱۶) طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه است که در یک مقیاس ۵ درجه ای نمره گذاری می شود. این پرسشنامه دارای ۲ زیرمقیاس بوده که عبارتند از: عملکرد مالی و عملکرد کارکنان می باشد

  هدف بررسی میزان عملکرد سازمانی
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

۲ مولفه (عملکرد مالی و عملکرد کارکنان)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
RIAL 30,000 – خرید