پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ توسط السون (۱۹۹۸) است. این پرسشنامه  در ۳۵ گویه تنظیم و بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (کاملا موافقم = ۵، موافقم= ۴، تا حدی = ۳، مخالفم= ۲ و  کاملا مخالفم= ۱) تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل چهار بعد (رضایت زناشویی، ارتباطات، حل تعارض و تحریف آرمانی) می باشد. این پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ است.

هدف بررسی میزان رضایت زناشویی والدین
تعداد گویه ها ۳۵
سال انتشار ۱۹۹۸
مؤلفه ها

چهار بعد (رضایت زناشویی، ارتباطات، حل تعارض و تحریف آرمانی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو می باشد که ۵ عامل روان نژندی، برون گرایی، اشتیاق به تجارب تازه، توافق پذیری و وظیفه شناسی را بر اساس طیف لیکرت مورد سنجش قرار می گیرد.

هدف بررسی سنجش  ویژگی های شخصیتی کارکنان
تعداد گویه ها ۶۰
سال انتشار ۱۹۸۵
مؤلفه ها

پنج مؤلفه (روان نژندی، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری، وظیفه شناسی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 20,000 – خرید
1