پرسشنامه رضایت از زندگی

ابزار مورد استفاده، شاخص رضايت از زندگي نوگارتن و هوايرست (۱۹۹۸) می باشد که به منظور ارزيابي كلي احساس بهزيستي سالمندان و تشخيص سالخوردگي موفقيت آميز ساختند و داراي ۲۰ عبارت و پنج بعد ميل به زندگي (در مقابل بي احساسي )، ثبات قدم و شكيبايي، همخواني ميان آرزوها و اهداف تحقق يافته، خودانگارة مثبت و چگونگي خُلق است. نمره گذاري براساس طبف پنج تایی لیکرت می باشد.

هدف بررسی سنجش رضایت از زندگی در میان سالمندان
تعداد گویه ها ۲۰
سال انتشار ۱۹۹۸
مؤلفه ها

پنج مولفه (میل به زندگی، ثبات قدم و شکیبایی، همخوانی میان آرزوها و اهداف تحقق یافته ،خود انگاره مثبت و چگونگی خلق)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه سبک زندگی سالمندان

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه سنجش سبك زندگي سالم در سالمندان ايراني می باشد. پرسشنامه ي مذكور داراي يك قسمت دموگرافيك و يك قسمت اصلي شامل ۴۶ سؤال به شرح زير مي­باشد: ۱۵سؤال در حيطه ­ي پيشگيري؛ ۵ سؤال در حيطه­ ي فعاليت جسمي، ورزش، تفريح و سرگرمي؛ ۱۴سؤال در حيطه­ ي تغذيه ي سالم؛ ۵ سؤال در حيطه ­ي مديريت استرس و ۷ سؤال در حيطه­ ي روابط اجتماعي و بين فردي

هدف بررسی سنجش سبک زندگی در میان سالمندان
تعداد گویه ها ۴۶
سال انتشار ۱۳۹۲
مؤلفه ها

پنج مولفه (پیشگیری، حیطه تغذیه، حیطه ورزش و تفریح، حیطه مدیریت استرس، حیطه روابط اجتماعی و بین فردی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 49,000 – خرید
1