پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلمان

برای اندازه گیری خوش بینی تحصیلی معلمان ازپرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلمان بیرد و همکاران (۲۰۱۰) که دارای  ۱۱ گویه می باشد استفاده شد. این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس کارآمدی معلم(۴گویه) ،اعتماد به والدین و دانش آموزان (۴گویه) و تأکید تحصیلی (۳گویه) می باشد.کلیه سوالات آن بر روی یک طیف پنج درجه ای نمره گذاری شده اند.

هدف بررسی خوش بینی تحصیلی معلمان
تعداد گویه ها ۱۱
سال انتشار ۲۰۱۰
مؤلفه ها

سه مؤلفه(کارآمدی معلمان، اعتماد به والدین و دانش آموزان و تأکید تحصیلی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 29,000 – خرید

پرسشنامه مهارت های زندگی

مقیاس مهارت های زندگی توسط ساعتچی و همکاران (۱۳۸۹) ساخته شد. این پرسشنامه شامل ۴۰ گویه می باشد که بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت «خیلی زیاد»، «زیاد»، «تاحدی»، «کم» و «خیلی کم »تنظیم گردیده است. در اين پژوهش، اعتبار محتوا و صوري پرسشنامه توسط اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي مختلف مورد بررسي و تأييد قرار خواهد گرفت. اين آزمون بارها در ايران مناسب سازي شده و در پژوهش ها و پايان نامه هاي مختلفي از اين ابزار استفاده شده است.

هدف بررسی سنجش میزان مهارت های زندگی در میان دانش آموزان
تعداد گویه ها ۴۰
سال انتشار ۱۳۸۹
مؤلفه ها

ده مولفه (خود آگاهی، داشتن هدف در زندگی، مهارت های مربوط به ارتباطات انسانی، روابط بین فردی، مهارت تصمیم گیری ، بهداشت و سلامت روان و…)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

براي سنجش مهارت اجتماعي از مقياس مهارت اجتماعي گرشام و اليوت(١٩٩٩)استفاده می شود. این پرسشنامه شامل مؤلفه های همکاری، قاطعیت، خویشتن داری و همدلی می باشد. پرسشنامه شامل ۲۹ گویه است.
هدف بررسی سنجش مهارت اجتماعی دانش آموزان
تعداد گویه ها ۲۹
سال انتشار ۱۹۹۹
مؤلفه ها

چهار مولفه (همکاری، قاطعیت ، خویشتن داری و همدلی )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
 
RIAL 29,000 – خرید

پرسشنامه کیفیت زندگی دانش آموزان

براي سنجش کیفیت زندگی دانش آموزان ازمقياس کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه استفاده می شود. پرسشنامه شامل ۳۹ سوال و هدف از آن بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه از ابعاد مختلف (رضایت عمومی، عواطف منفی، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، و …) می باشد.
هدف بررسی سنجش کیفیت زندگی دانش آموزان
تعداد گویه ها ۳۹
سال انتشار ۱۳۹۰
مؤلفه ها هفت مولفه (رضایت عمومی، عواطف منفی، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت و … )
سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 29,000 – خرید

پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند(۱۹۹۱) می باشد. که با اساس الگوی رفتاری سهل گیر، سلطه جو و اقتدار طلب اقتباس شده است که این پرسشنامه شامل ۳۰ گویه می باشد که ۱۰ گویه آن به شیوه آسان گیر، ۱۰گویه به شیوه مستبدانه و ۱۰ گویه دیگر به شیوه مقتدرانه به امر پرورش فرزند مربوط می شود. در این پرسشنامه، والدین نظر خود را بر حسب مقیاس ۵ درجه ای لیکرت مشخص می کنند.
هدف بررسی سنجش سبک های فرزندپروری
تعداد گویه ها ۳۰
سال انتشار ۱۹۹۱
مؤلفه ها

سبک فرزندپروری آسان گیر، سبک فرزندپروری مستبدانه و سبک فرزندپروری مقتدرانه

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 20,000 – خرید