مهارت های ارتباطی

تعریف مفهومی: مهارت های ارتباطی به رفتارهایی اطلاق می شود که شخص می توان از آن طریق با دیگران به نحوی ارتباط برقرار کند که منجر به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از رفتارهای منفی منتهی می شود (دادمهر، ۱۳۸۹، ص ۴۴). Taarif Modiryatti

منبع : دادمهر، محمدصادق(۸۹-۱۳۸۸). تاثير فن آوري بر ارتباطات سازماني.فصلنامه‌ بانك‌ صادرات ايران‌، شماره ۵۰ و ۵۱٫

 

اثربخشی مدیران

تعریف مفهومی:  مدیر اثربخش کسی است که به گزینش هدفهاي مناسب(انجام کارهاي درست) بپردازد(قهرمانی، ۱۳۹۰، ص ۴).Taarif Olom Tarbiyatti

منبع: قهرمانی، محمد (۱۳۹۰). مطالعه ي رابطه ي جو و سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس متوسطه ي شهرستان ابهر در سال تحصیلی۹۰-۱۳۸۹، پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.

سلامت اجتماعي

تعریف مفهومی: به نظر شاپيرو و کییز (۲۰۰۸)، بهزيستي اساس و بنيان اجتماعي دارد و بدين ترتيب  سلامت اجتماعي را ارزيابي شرايط و عملكرد فرد در جامعه تعريف مي كند، و عملكرد خوب در زندگي چيزي بيش از سلامت جسمي و رواني است و چالش  هاي اجتماعي را در بر مي­گيرد.

منبع: Shapiro, A., Keyes, C. L. M. (2008). “Marital status and social well-being: Are the married always better off?”. Social Indicators Research, 88(2), pp: 329–۳۴۶٫

اخلاق گرایی مدیران

تعریف مفهومی: رهبری اخلاقی به صورت نمایش رفتار مناسب هنجاری از طریق اعمال فردی و ارتباطات بین فردی و ترویج چنین رفتاری به پیروان از طریق ارتباطات دوسویه، تقویت و تصمیم­گیری تعریف شده است (والومبا و همکاران، ۲۰۱۰، ص ۱).Taarif Modiryatti

منبع: Walumbwa, F.O., Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J., Avolio, B.J. (2010); Psychological Processes Linking Authentic Leadership to Follower Behaviors, The Leadership Quarterly, 21(5):901-914.

 

قدرت سازمانی

تعریف مفهومی: توان بالقوه­اي است كه هر فرد دارا است تا به وسيله­ي آن بر فرد يا افراد ديگر و همچنين توان تصميم­گيري آنها اثرگذار باشد به گونه­اي كه افراد مجبور مي­شوند كاري را انجام دهند (دانهام و همکاران، ۲۰۰۲، ص ۱۲۵).Taarif Modiryatti

منبع: Dunham, R.B., et al. (2002). Individual and organizational strategies for coping with organizational power, Academy of management, 3(21): 123-143.