پرسشنامه رهبری توانمند

پرسشنامهرهبری توانمند توسط ژانگ و بارتول (۲۰۱۰) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی است. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی رهبری توانمند
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۰
مؤلفه ها

(فاقد ابعاد مشخصی است)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه عملکرد کسب و کار

پرسشنامه عملکرد کسب و کار توسط گرایسمان و همکاران (۲۰۱۳) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (عملکرد مالی، حفظ مشتریان و شهرت) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های عملکرد کسب و کار
تعداد گویه ها ۸
سال انتشار ۲۰۱۳
مؤلفه ها

سه بعد (عملکرد مالی، حفظ مشتریان و شهرت)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه استراتژی بازاریابی پاپاس(۲۰۱۶)

پرسشنامهاستراتژی بازاریابی توسط پاپاس (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل دو بعد (استراتژی بازاریابی تولید و استراتژی بازاریابی وب محور) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های استراتژی بازاریابی
تعداد گویه ها ۱۰
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

دو بعد (استراتژی بازاریابی تولید و استراتژی بازاریابی وب محور)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه یادگیری سازمانی سانتوس ویجاندی و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط سانتوس ویجاندی و همکاران (۲۰۱۲) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۳۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (کسب اطلاعات، انتشار دانش، به اشتراک گذاشتن عقیده، حافظه سازمانی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه هاییادگیری سازمانی
تعداد گویه ها ۳۲
سال انتشار ۲۰۱۲
مؤلفه ها

چهار بعد (کسب اطلاعات، انتشار دانش، به اشتراک گذاشتن عقیده، حافظه سازمانی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 45,000 – خرید

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی لی و همکاران(۲۰۱۳)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی توسط لی و همکاران(۲۰۱۳) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۶ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه و مسئولیت اقتصادی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های مسئولیت اجتماعی 
تعداد گویه ها ۱۶
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

چهار بعد (مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه و مسئولیت اقتصادی )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید