پرسشنامه بیگانگی از کار

پرسشنامه بیگانگی از کار توسط صداقتی فرد و همکاران (۱۳۸۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل پنج متغیر (بی قدرتی، بی معنایی، بی هنجاری، جدا افتادگی و خودبیزاری ) می باشد. پرسشنامه بر مبنایی طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری بیگانگی از کار
تعداد گویه ها ۲۲
سال انتشار ۱۳۸۸
مؤلفه ها

۵ متغیر (بی قدرتی، بی معنایی، بی هنجاری، جدا افتادگی و خودبیزاری )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه موفقیت سازمانی

پرسشنامه موفقیت سازمانی بر مبنای مدل نکویی مقدم و همکاران (۱۳۹۱) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار متغیر (انسجام، سرعت پاسخگویی، انعطاف پذیری و نوآوری ) می باشد. پرسشنامه بر مبنایی طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های موفقیت سازمانی
تعداد گویه ها ۲۵
سال انتشار ۱۳۹۱
مؤلفه ها

۴متغیر (انسجام، سرعت پاسخگویی، انعطاف پذیری و نوآوری )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر مدیریت دانش

پرسشنامه عوامل مؤثر بر مدیریت دانش بر مبنای مدل وانگ و اسپینوال(۲۰۰۵)  ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۴۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل شش متغیر (مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، فرایندها) می باشد. پرسشنامه بر مبنایی طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری عوامل مؤثر بر مدیریت دانش
تعداد گویه ها ۴۲
سال انتشار ۲۰۰۵
مؤلفه ها

۶ متغیر (مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، فرایندها)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه رهبری استراتژیک

پرسشنامه رهبری استراتژیک توسط لیر(۲۰۱۲) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل شش متغیر (چشم انداز درباره آینده، ساختار و فرایند سازمانی، سرمایه انسانی، ارزش های اخلاقی، شایستگی و فرهنگ سازمانی ) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های رهبری استراتژیک
تعداد گویه ها ۲۵
سال انتشار ۲۰۱۲
مؤلفه ها

۶ متغیر ( چشم انداز درباره آینده، ساختار و فرایند سازمانی، سرمایه انسانی، ارزش های اخلاقی، شایستگی و فرهنگ سازمانی )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه انحراف سازمانی

پرسشنامه انحراف سازمانی در سال ۱۳۸۸ ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور فاقد ابعاد مشخصی است. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان انحرفات سازمانی
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۱۳۸۸
مؤلفه ها

فاقد مؤلفه مشخصی است

سوالات مربوط به هر مؤلفه ندارد
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید