پرسشنامه مسئولیت اجتماعی لی و همکاران(۲۰۱۳)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی توسط لی و همکاران(۲۰۱۳) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۶ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه و مسئولیت اقتصادی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های مسئولیت اجتماعی 
تعداد گویه ها ۱۶
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

چهار بعد (مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه و مسئولیت اقتصادی )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی توسط فرنام و دهواری (۲۰۱۸) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۴۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل شش بعد (افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین و فرهنگ کارآفرین) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های کارآفرینی سازمانی
تعداد گویه ها ۴۸
سال انتشار ۲۰۱۸
مؤلفه ها

شش بعد (افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین و فرهنگ کارآفرین )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه رضایت از ارتباطات

پرسشنامه رضایت از ارتباطات توسط داوسون و هایزن (۱۹۷۷) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۳۵ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل هشت بعد (جو ارتباطي، ارتباط با سرپرستان، يكپارچگي سازماني، كيفيت رسانه، ارتباطات رسمي و افقي، چشم انداز سازماني، بازخورد كاركنان، ارتباط با زيردستان) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های رضایت از ارتباطات
تعداد گویه ها ۳۵
سال انتشار ۱۹۷۷
مؤلفه ها

هشت بعد (جو ارتباطي، ارتباط با سرپرستان، يكپارچگي سازماني، كيفيت رسانه، ارتباطات رسمي و افقي، چشم انداز سازماني، بازخورد كاركنان، ارتباط با زير دستان)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 50,000 – خرید

پرسشنامه فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر توسط میراندا سیلوا  و همکاران (۲۰۱۴) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (تعهد مدیریت ارشد، تمرکز بر مشتری، مدیریت منابع انسانی کیفیت مدار) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۱۴
مؤلفه ها

سه بعد (تعهد مدیریت ارشد، تمرکز بر مشتری، مدیریت منابع انسانی کیفیت مدار)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه عملکرد سازمانی مارتین و جولاگی (۲۰۱۶)

پرسشنامهعملکرد سازمانی توسط مارتین و جولاگی (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (کارایی، اثربخشی و سازگاری) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های عملکرد سازمانی
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

سه بعد (کارایی، اثربخشی و سازگاری)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید