پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط  دای و همکاران (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۴ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (سرمایه اجتماعی درونی و سرمایه اجتماعی بیرونی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های سرمایه اجتماعی
تعداد گویه ها ۱۴
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

سه بعد (سرمایه اجتماعی درونی و سرمایه اجتماعی بیرونی)

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 35,000 – خرید

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دای و همکاران(۲۰۱۶)

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی توسط  دای و همکاران (۲۰۱۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (نوآوری در خدمات، سرمایه گذاری در شرکت ها و  تجدید ساختار استراتژیک) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های کارآفرینی سازمانی
تعداد گویه ها ۱۲
سال انتشار ۲۰۱۶
مؤلفه ها

سه بعد (نوآوری در خدمات، سرمایه گذاری در شرکت ها و تجدید ساختار استراتژیک )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه مدیریت استعداد

پرسشنامه مدیریت استعداد توسط  فیلیپس و راپر (۲۰۰۹) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۸ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل چهار بعد (جذب، کشف، توسعه و بهسازی، حفظ و نگهداشت استعدادها  ) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های مدیریت استعداد
تعداد گویه ها ۲۸
سال انتشار ۲۰۰۹
مؤلفه ها

چهار بعد (جذب، کشف، توسعه و بهسازی، حفظ و نگهداشت استعدادها )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 40,000 – خرید

پرسشنامه کارآفرینی

پرسشنامه کارآفرینی توسط  لیو و لی(۲۰۱۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۱۱ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه های کارآفرینی
تعداد گویه ها ۱۱
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

سه بعد (نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید

پرسشنامه سرمایه اجتماعی لیو و لی(۲۰۱۵)

پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط  لیو و لی(۲۰۱۵) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۹ سوال می باشد. پرسشنامه مذکور شامل سه بعد (سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای و سرمایه شناختی) می باشد. پرسشنامه بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

هدف بررسی میزان بکارگیری مؤلفه هایسرمایه اجتماعی
تعداد گویه ها ۹
سال انتشار ۲۰۱۵
مؤلفه ها

سه بعد (سرمایه شناختی، سرمایه رابطه ای و سرمایه شناختی )

سوالات مربوط به هر مؤلفه مشخص شده است
روایی و پایایی دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها دارد
منبع دارد
فرمت فایل word
RIAL 30,000 – خرید